return to the main list
tiraquensis_s

Výskyt mena tiraquensis:

nom.: [tirakvénsis], podµa miesta, oblasti pôvodu; Tiraque (Bolivia, Cochabamba, Carrasco)
adnot.: meno z veµmi dôle¾itého Cárdenasovho popisu z roku 1957, dnes spojené z mno¾stvom popísaných druhov a foriem z Cochabamba.

SUL
 top of page